Persondatapolitik

Scroll for at se mere

1. Generelt

1.1

Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de personoplysninger, som du giver til os og/eller som vi indsamler om dig, enten i forbindelse med indgåelse af en rådgiverkontrakt eller som en del af den kommunikation, der foregår parterne imellem i den byggesag som rådgiverkontrakten omhandler.

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Peter Jahn & Partnere A/S
Rentemestervej 2B
2400 København NV

Telefon: +45 35 43 10 10
E-mail: info@pjp.dk
Hjemmeside: www.pjp.dk

 

Den persondataansvarlige (kontaktperson) hos Peter Jahn & Partnere A/S er:

1.2

I den nærværende persondatapolitik kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og, hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne persondatapolitik og henvende dig til den persondata-ansvarlige hos Peter Jahn & Partnere A/S hvis der er noget, som du ikke kan acceptere.

1.3

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

Den nye lov ”Persondataforordningen” træder i kraft 25. maj 2018 og erstatter den gamle ”Persondatalov”.

1.4

Alle spørgsmål vedrørende nærværende persondatapolitik samt mistanke om manglende overholdelse skal rettes til den persondata-ansvarlige hos Peter Jahn & Partnere A/S.

 


 

2. Definitioner

2.1

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretslige begreber:

2.1.1 Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

2.1.2 Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

2.1.3 Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Peter Jahn & Partnere A/S.

2.1.4 Kategorier af personoplysninger

2.1.4.1 Følsomme personoplysninger 

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Det er kun de oplysninger, der er nævnt her, der anses for følsomme oplysninger i forordningen.

2.1.4.2 Almindelige personoplysninger:

De personoplysninger, der ikke falder ind under kategorien ”følsomme personoplysninger”, kan kaldes ”almindelige personoplysninger”. Almindelige personoplysninger kan være identifikationsoplysninger som f.eks. navn og adresse, oplysninger om økonomiske forhold, kundeforhold eller andre lignende ikke-følsomme oplysninger.

2.1.4.3 Persondataforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

2.1.4.4 Databeskyttelsesloven:

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

 


 

3. Formål med behandling af personoplysninger

3.1

Formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne er at kunne udføre kontrakter vedrørende rådgiveraftaler og for at kunne udføre en smidig kommunikation mellem parterne i den byggesag som rådgiveraftalen gælder for.

Dine personlige oplysninger vil blive benyttet til nogle af følgende formål:

 • Indgåelse af rådgiveraftaler.

Kommunikation mellem relevante partnere i en byggesag, både før og efter der er indgået en rådgiveraftale, f.eks. mellem kontaktpersoner for Peter Jahn & Partnere A/S, bygherre/kunden, administratorer eller entreprenører m.v.

Kommunikation mellem beboere, entreprenører på byggesagen, bestyrelsen og administrator – f.eks. ved udbedring af mangler i de implicerede beboeres lejligheder.

3.2

Vi anvender kun dine oplysninger til ovenstående formål, med mindre et nyt formål er klart foreneligt med de oprindelige formål, eller hvis du forinden har givet samtykke.

3.2.1

For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, vil du en gang om året automatisk blive bedt om at opdatere dem, og samtidig tilkendegive at de stadigvæk er relevante for det formål som de oprindeligt blev indsamlet for.

Dette gælder dog ikke for beboeres personoplysninger, der er indsamlet ifb. med entreprenørens udbedringer af mangler i beboerens lejlighed, da disse oplysninger slettes så snart udbedringerne er udført.


 

4. Personlige oplysninger, som vi behandler

4.1

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig eller fra den organisation/firma hvor du er tilknyttet/ansat.

4.1.1

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Mobilnummer
 • E-mail

I visse tilfælde indsamler vi også adresse, postnummer, by. Dette gælder udelukkende for personer, der har tilknytning til bygherre/kunden, f.eks. bestyrelsesmedlemmer og beboer.

4.1.2

Vi indsamler INGEN følsomme oplysninger om dig.

 


 

5. Behandlingsgrundlag

5.1

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger er artikel 6, stk. 1 (b) i Persondataforordningen, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi f.eks. kan indgå en rådgiverkontrakt med dig som bygherre/kunde.

5.2

Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig som led i en smidig kommunikation i en byggesag, hvor du er tilknyttet, f.eks. som kontaktperson for bygherre eller som beboer i en lejlighed, der er berørt af en byggesag, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 2 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

 


 

6. Deling af personoplysninger

6.1

Vi deler dine personoplysninger med tredjeparter, som bistår os med at håndtere vores lagring af dine personlige oplysninger. Herudover kan vi dele dine persondata, som kontaktinformation til de på byggesagen tilknyttede entreprenører jf. afsnit 5.2. Entreprenørerne er selvstændig data-ansvarlige for dine persondata.

Pt. deler vi dine almindelige personoplysninger med følgende databehandler:

 • Microsoft – Office 365 og Azure (SQl-database).
 • Digital Ocean (Hosting af persondata for beboere).
 • July-July (Hosting af hjemmeside).
 • Mailchimp (Nyhedsbrev).

 


 

7. Opbevaring og sletning af personoplysninger

7.1

De personlige oplysninger, som vi behandler om dig, opbevarer vi kun så længe, de har relevans for de aktuelle sager, hvor du har tilknytning, enten som kontaktperson for bygherre/kunde, administrator eller entreprenør mv.

Har du ikke længere har tilknytning til en aktuel byggesag, vil dine oplysninger blive permanent slettet fra vores database efter maksimalt 5 år.

Mht. persondata for beboere i lejligheder, hvor der skal ske mangeludbedringer, vil deres data blive slettet, så snart disse udbedringer er blevet udført.


 

8. Rettigheder

De vigtigste af dine rettigheder er nævnt her
 • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret)
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
 • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Øvrige rettigheder fremgår af Forordningens artikel 18 – 20. Se dem på www.datatilsynet.dk.

8.1

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til den persondata-ansvarlige hos Peter Jahn & Partnere A/S, kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

8.2

Besigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Sletning eller blokering af personlige oplysninger, der ikke er baseret på et samtykke fra dig, vil ikke blive slettet, så længe du har en tilknytning til en verserende byggesag.

 

8.3

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

Kontakt venligst den persondata-ansvarlige hos Peter Jahn & Partnere A/S, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 


 

9. Sikkerhed

9.1

IT-sikkerhedspolitik

Hos Peter Jahn & Partnere A/S er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT-sikkerhedspolitik. Vores IT-sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter.

 


 

10. Klage til tilsynsmyndighed

10.1

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske Datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Se også på: www.datatilsynet.dk

 


 

11. Ænderinger og opdateringer

11.1

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende persondatapolitik.

Den nærværende persondatapolitik er senest opdateret 11.03.2019.